Workshops

Head of Artistic & Production Department

Andrii Shyshkin

Machinery & Decoration Shop

 • Petro Shevchuk
  head, Honored Worker of Culture of Ukraine
 • O. Laktionov
 • K. Novikova
 • L. Shevchuk
 • O. Popov
 • V. Slyzkyi
 • P. Artemenko
 • G. Pysmak
 • M. Litovko
 • M. Donnik
 • M. Ladnyuk

Artistic Lighting Service

 • Oleksandr Stadnyk
  head
 • V. Hrynevych
 • O. Zhigulin
 • O. Koroliova
 • D. Rachuk
 • D. Svyatyi
 • M. Shypulin

Sound Service

 • Dmytro Uzun
  head
 • B. Braga
 • O. Kozlov
 • M. Komarnytskyi
 • R. Karalkin

Director Assistants

 • V. Hoholin
 • M. Kosenko
 • L. Pelenis

Concertmasters

 • I. Bohay
 • N. Dontsova
 • O. Vasylkova
 • S. Sheren

Make-up Shop

Costume Shop

 • Lyubov Lutsenko
  head
 • L. Vasylevska
 • T. Kasumova
 • N. Klymenko
 • E. Miteva
 • S. Tuboltseva
 • E. Tuboltseva
 • A. Chubenko
 • O. Sokolova

Requisition Shop

Prop&Decoration Shop

 • Svitlana Holota
  head
 • I. Chechikova
 • O. Pavlenko
 • Y. Vaschyuk
 • O. Kalmykova
 • S. Basok
 • O. Khmyrov

Carpentry Shop

Headwear Shop

Sewing Shop

 • Valentyna Vornovytska
  head
 • O. Karaulna
 • M. Kopanska
 • V. Borodina
 • L. Dukhnevych
 • T. Mitsynska
 • O. Nechipurenko
 • G. Aterley
 • O. Sorochan
 • M. Timchenko
 • O. Kramarenko

Shoe Production Site

 • O. Lange
  head master
 • F. Stasevych
 • Workshops
 • Workshops
 • Workshops
 • Workshops
 • Workshops
 • Workshops
 • Workshops
 • Workshops
 • Workshops
 • Workshops
 • Workshops
 • Workshops